Informacje Prawne

Nazwa statutowa spółki: Industrial Química Riojana, S.A.
Nazwa handlowa: IQR
Siedziba spółki: Carretera de Lodosa, s/n. - 26510 Pradejón (La Rioja)
CIF / NIF: A26020198
Telefon: +34 941 150 302
e-mail: calidad[at]iqrsa[dot]es
wpisana do Rejestru Handlowego  w miejscowości La Rioja, Tom 105 ogólny, Księga 65, Sekcja 3, Folio 165, strona nr LO-808
Nazwa domeny: www.iqrsa.es

CEL I ZAKRES DOKUMENTU
Industrial Química Riojana, S.A. (zwana dalej „dostawcą”), podmiot odpowiedzialny za stronę sieci web, udostępnia użytkownikom niniejszy dokument celem spełnienia obowiązku ustanowionego na mocy hiszpańskiej Ustawy 34/2002, o usługach spółek informatycznych i handlu elektronicznym (w skrócie LSSI-CE z hiszp. Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico) oraz poinformowania użytkowników strony internetowej o warunkach jej użytkowania.
Za użytkowników strony internetowej uznaje się wszelkie osoby ją odwiedzające. Są one zobowiązane do zapoznania się z warunkami wymienionymi w niniejszym dokumencie oraz ich przestrzegania, jak również spełniania innych obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa
Dostawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnych treściach zawartych na stronie internetowej bez konieczności wcześniejszego zawiadomienia użytkowników o tym fakcie. Zmiany są obowiązujące od momentu ich zamieszczenia na strony internetowej dostawcy.

DOSTĘP DO TREŚCI I ICH UŻYTKOWANIE
Ogólny dostęp do strony internetowej jest wolny. Niemniej jednak, dostawca zastrzega sobie prawo do uzależnienia dostępu do określonych obszarów strony internetowej i określonych usług od wypełnienia specjalnego formularza rejestracji przez użytkownika.
Po zakończeniu procedury rejestracyjnej dostawca wprowadzi dane użytkownika do bazy danych zarejestrowanych użytkowników. Zostanie stworzone konto użytkownika, dla którego dane dostępu będą stanowić adres poczty elektronicznej oraz hasło dostępu.
Użytkownik gwarantuje prawdziwość danych osobowych udostępnionych dostawcy i jest odpowiedzialny za  ich aktualizację w przypadku ich modyfikacji. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za nieprawidłowe lub fałszywe oświadczenia składane przez niego oraz za szkody poniesione przez dostawcę lub osoby trzecie powstałe w wyniku podania nieprawidłowych lub fałszywych danych.
Dostawca zastrzega sobie prawo do odmówienia rejestracji na stronie określonym użytkownikom. Odmowa dostępu nie powoduje powstania prawa do odszkodowania.
Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zamieszczonych na jego stronie internetowej, jeśli informacje te zostały zmienione lub wprowadzone przez osoby trzecie z nim nie powiązane.
Użytkownik może być przekierowany ze strony internetowej dostawcy na inne strony. Ze względu na fakt, że dostawca nie jest w stanie zawsze sprawować kontroli nad treściami wprowadzonymi przez osoby trzecie na ich stronach internetowych, nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za te treści. Niemniej jednak, dostawca oświadcza, że w natychmiastowy sposób usunie wszelkiego rodzaju treści, które mogłyby naruszać przepisy prawa krajowego lub międzynarodowego, dobre obyczaje lub porządek publiczny poprzez usunięcie przekierowania na daną stronę internetową i powiadomienie stosownych organów państwowych o zaistniałym fakcie.
Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane, dla przykładu, ale nie wyczerpująco: na forach,  czatach, blogach, w komentarzach, sieciach społecznościowych i innych częściach strony, które umożliwiają osobom trzecim na zamieszczanie treści w sposób niezależny od strony internetowej dostawcy. Niemniej jednak, zgodnie z postanowieniami artykułu 11 i 16 LSSI-CE dostawca oddaje się do dyspozycji użytkowników, organów państwowych lub ścigania i podejmie współpracę celem usunięcia lub zablokowania wszelkich treści, które mogłyby naruszać przepisy prawa krajowego lub międzynarodowego, prawa osób trzecich, dobre obyczaje lub porządek publiczny. W przypadku, gdy zdaniem użytkownika w witrynie sieci web została zamieszczona treść, która mogłaby naruszać te przepisy, powinien on niezwłocznie zgłosić ten fakt administratorowi strony.
Ta witryna sieci web została poddana stosownym testem celem sprawdzenia jej prawidłowego funkcjonowania. Dostawca gwarantuje jej prawidłowe działanie 24 godz. na dobę przez wszystkie dni roku. Niemniej jednak, dostawca nie wyklucza możliwości wystąpienia błędów informatycznych na stronie lub też przypadków wystąpienia siły wyższej, katastrof naturalnych, strajków lub innych podobnych okoliczności uniemożliwiających uzyskanie do niej dostępu.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA
Strona internetowa obejmująca, dla przykładu, ale nie wyczerpująco: schemat programowania, edycję, kompilację i inne elementy niezbędne do funkcjonowania strony, obrazy, loga, teksty i wykresy są własnością dostawcy lub też, jeśli dotyczy, posiada on stosowną licencję lub pisemne upoważnienie autora celem ich używania. Wszystkie treści zawarte na stronie internetowej są chronione na mocy przepisów hiszpańskiej ustawy o ochronie własności intelektualnej i przemysłowej. Zostały również wpisane do stosownych rejestrów publicznych.
Niezależnie od celu, na który zostały one stworzone, ich powielanie w części lub całości, użytkowanie, rozpowszechnianie i sprzedawanie wymaga uzyskania wcześniej pisemnego upoważnienia od dostawcy. W przypadku, gdy treści te zostaną w jakikolwiek sposób wykorzystane bez uzyskania wcześniej stosownego pisemnego upoważnienia od dostawcy, zostanie to uznane za naruszenie praw własności intelektualnej i przemysłowej autora.
Obrazy, loga, teksty i wykresy nienależące do dostawcy, które mogą pojawić się na stronie internetowej, stanowią własność ich właścicieli. Są oni odpowiedzialni za ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami i porządkiem publicznym. Dostawca otrzymał wcześniej stosowne wyraźne upoważnienie od właścicieli tych elementów celem ich używania.
Dostawca uznaje prawa do własności przemysłowej lub intelektualnej osób je posiadających. Nie została jednak umieszczona na stronie internetowej wzmianka dotycząca odpowiedzialności dostawcy w tym zakresie lub też posiadania przez niego praw do tych elementów. W żaden sposób nie wspiera, nie sponsoruje ani zaleca tych  podmiotów.
Celem zgłoszenia uwag dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej i przemysłowej oraz dowolnych treści zawartych na stronie internetowej należy przesłać wiadomość pocztą elektroniczną na adres calidad[at]iqrsa[dot]es.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Dostawca dokłada wszelkich starań celem zapewnienia przestrzegania przepisów hiszpańskiej ustawy o ochronie danych osobowych i gwarantuje spełnianie obowiązków przez nią nałożonych oraz wdrożenie środków bezpieczeństwa wymienionych w artykule 9. hiszpańskiej Ustawy 15/1999 o ochronie danych osobowych (LOPD z hiszp. Ley de Protección de Datos de Carácter Personal) i hiszpańskiego Dekretu Królewskiego 1720/2017 z dnia 21 grudnia, na mocy którego zostały uchwalone przepisy wykonawcze wspomnianej ustawy.
Dostawca udostępnia użytkownikom niniejszą politykę prywatności, w której zostały zawarte informacje dotyczące następujących kwestii:
- dane podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych;
- rodzaj przetwarzanych danych;
- archiwum, w którym są one przechowywane;
- cele, na które są one przetwarzane;
- konieczność ich podanie oraz konsekwencje niespełnienia tego obowiązku;
- prawa użytkownika i sposób ich egzekwowania.

PRAWO I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU
Strony ustanawiają, że niniejsza umowa podlega przepisom prawa hiszpańskiego i jej interpretacja będzie przebiegać zgodnie z nimi.
Celem rozwiązania wszelkich sporów lub wątpliwości związanych z używaniem strony lub czynnościami  na niej wykonywanymi mają zastosowanie przepisy prawa hiszpańskiego, a strony, celem rozwiązania tych sporów, podlegają Sądom i Trybunałom położonym możliwie najbliżej adresu siedziby dostawcy.

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

1. INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW

Firma INDUSTRIAL QUÍMICA RIOJANA, S.A., zwana dalej „Podmiotem odpowiedzialnym”, jest podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych Zainteresowanego , które ten może przekazać za pośrednictwem strony internetowej, poczty elektronicznej oraz telefonu oraz za pośrednictwem innych metod i niniejszym informuje, że te dane będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami  obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w związku z czym przekazuje mu informacje, w jaki sposób mogą być one przetwarzane:

Zainteresowany zapewnia, że przekazywane przez niego dane osobowe są dokładne i poprawne oraz zwalnia Podmiot odpowiedzialny z wszelkiej odpowiedzialności z tym związanej oraz zobowiązuje się do aktualizacji tych danych oraz powiadomienia Podmiotu odpowiedzialnego o wszelkich zmianach w tych danych.

Produkty i usługi oferowane przez Podmiot odpowiedzialny nie są skierowane do osób niepełnoletnich, dlatego też, jeśli Zainteresowany nie ukończył 18 lat, prosimy o nieprzekazywanie danych osobowych. W przypadku otrzymania danych osobowych osób niepełnoletnich zostaną one usunięte w momencie uzyskania takiej informacji.

Podmiot odpowiedzialny będzie przetwarzał dane osobowe na następujące cele, w zależności od przyczyny ich przekazania przez Zainteresowanego:

KONTAKT / ZAPYTANIA
Cele, na które są one przetwarzane: odpowiadanie na zapytania, wnioski lub prośby i monitorowanie odpowiedzi, jak również utrzymywanie kontaktu z osobami, które wykazały zainteresowanie firmą, produktami i usługami.
Zasady dotyczące przechowywania danych: dane będą przechowywane przez okres czasu niezbędny w celu odpowiedzi na zapytanie i przetworzenia tej czynności.
Uprawnienia do przetwarzania danych : podstawą prawną do przetwarzania danych jest prawny interes Podmiotu odpowiedzialnego w zakresie obsługi zapytań i wniosków oraz odpowiedzenia na nie.

KOSZTORYSY
Cele, na które są one przetwarzane: przygotowywanie i doręczanie kosztorysów wnioskowanych przez Zainteresowanych oraz monitorowanie ich realizacji telefoniczne, telematycznie i osobiście.
Zasady dotyczące przechowywania danych: dane będą przechowywane w systemie w sposób nieokreślony aż do momentu, kiedy Zainteresowany poprosi o ich usunięcie.
Uprawnienia do przetwarzania danych : podstawą prawną do przetwarzania danych jest prawny interes Podmiotu odpowiedzialnego w zakresie obsługi zapytań i wniosków oraz odpowiedzenia na nie.

KLIENCI
Cele, na które są one przetwarzane: zarządzanie klientami, utrzymywanie relacji handlowych, oraz czynności administracyjne (faktury, wypłaty, płatności itd.) księgowe i podatkowe firmy, jak również spełnianie obowiązków prawnych z tym powiązanych. Obejmuje dane kontaktowe osób fizycznych świadczących usługi jako osoby prawne, w tym osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą.
Zasady dotyczące przechowywania danych: dane będą przechowywane w okresie, kiedy będą utrzymywane relacje handlowe/stosunki umowne pomiędzy obydwiema stronami i nie zostanie złożony wniosek o usunięcie danych. W przypadku złożenia takiego wniosku dane będą przechowywane w okresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa (podatkowego, handlowego itd.) w zakresie wygasania odpowiedzialności.
Uprawnienia do przetwarzania danych : podstawą prawną do przetwarzania danych jest wykonywanie i utrzymywanie relacji handlowych/stosunków umownych pomiędzy obydwiema stronami oraz spełnianie obowiązków prawnych (podatkowych, handlowych itd.) z tym powiązanych.

DOSTAWCY
Cele, na które są one przetwarzane: zarządzanie klientami, utrzymywanie relacji handlowych, oraz czynności administracyjne (faktury, wypłaty, płatności itd.) księgowe i podatkowe firmy, jak również spełnianie obowiązków prawnych z tym powiązanych. Obejmuje dane kontaktowe osób fizycznych świadczących usługi jako osoby prawne, w tym osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą.
Zasady dotyczące przechowywania danych: dane będą przechowywane w okresie, kiedy będą utrzymywane relacje handlowe/stosunki umowne pomiędzy obydwiema stronami i nie zostanie złożony wniosek o usunięcie danych. W przypadku złożenia takiego wniosku dane będą przechowywane w okresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa (podatkowego, handlowego itd.) w zakresie wygasania odpowiedzialności.
Uprawnienia do przetwarzania danych : podstawą prawną do przetwarzania danych jest wykonywanie i utrzymywanie relacji handlowych/stosunków umownych pomiędzy obydwiema stronami oraz spełnianie obowiązków prawnych (podatkowych, handlowych itd.) z tym powiązanych.

WYSYŁKA CV
Cele, na które są one przetwarzane: zapisywanie i archiwizacja dokumentów i CV przekazywanych dobrowolnie przez zainteresowanych na przyszłe procesy rekrutacji personelu do pracy w firmie.
Zasady dotyczące przechowywania danych: dane będą przechowywane w okresie maksymalnie  jednego roku. Po upływie tego okresu dane zostaną usunięte przy jednoczesnym, całkowitym zapewnieniu ich poufności, zarówno podczas ich przetwarzania, jak i późniejszego usunięcia.
Jeśli po upływie tego okresu chcą Państwo wciąż uczestniczyć w rekrutacji prowadzonego przez Podmiot odpowiedzialny, prosimy o ponowne przekazanie CV.
Uprawnienia do przetwarzania danych : podstawą prawną do przetwarzania danych jest zgoda udzielona przez Zainteresowanego w momencie przekazania danych w celu uczestniczenia w procesie rekrutacji.

WYSYŁKA INFORMACJI HANDLOWYCH
Cele, na które są one przetwarzane: przekazywanie informacji dotyczących ofert i promocji, wydarzeń i imprez oraz pozostałych informacji reklamowych Podmiotu odpowiedzialnego dowolną metodą, pocztową lub elektroniczną.
Zasady dotyczące przechowywania danych: dane będą przechowywane w systemie w sposób nieokreślony aż do momentu, kiedy Zainteresowany poprosi o ich usunięcie.
Uprawnienia do przetwarzania danych : podstawą do wysyłki informacji handlowych do klientów jest prawny interes Podmiotu odpowiedzialnego w zakresie wysyłki informacji handlowych dotyczących produktów i usług podobnych do już zamówionych, aby w ten sposób zyskać nowych klientów.
Podstawą do wysyłki informacji handlowych do osób niebędących klientami jest zgoda udzielona przez Zainteresowanego w momencie przekazania danych.
Niemniej jednak, w obydwu powyższych przypadkach Zainteresowany ma prawo sprzeciwić się tej procedurze i może wykonać to w dowolny sposób z opisanych w tym dokumencie.
Cofnięcie zgody w żadnym wypadku nie wpłynie na utrzymywane stosunki handlowe, bez uszczerbku dla legalności wszystkich czynności związanych z przetwarzaniem danych wykonanych przed jej cofnięciem.

KONTROLA DOSTĘPU DO BUDYNKU
Cele, na które są one przetwarzane: kontrola osób wchodzących do budynku i zarządzanie informacjami z tym związanymi w celu spełnienia przepisów z zakresu BHP i bezpieczeństwa żywności.
Zasady dotyczące przechowywania danych: dane będą przechowywane przez czas niezbędny w celu realizacji celu, na który zostały zebrane i w celu określenia ewentualnej odpowiedzialności wynikającej z tego celu oraz z przetwarzania danych. Mają zastosowanie przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa żywności (BRC, IFS, etc.).
Uprawnienia do przetwarzania danych : podstawą prawną do przetwarzania danych jest prawny interes Podmiotu odpowiedzialnego za spełnianie przepisów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa żywności oraz spełnienia innych mających zastosowanie obowiązków prawnych.

MONITORING WIDEO
Cele, na które są one przetwarzane: czasowe przechowywanie obrazów zarejestrowanych przez kamery wideo monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, dóbr, instalacji i towarów.
Zasady dotyczące przechowywania danych: dane będą przechowywane w maksymalnym terminie 30 dni, chyba że będzie konieczne zachowanie ich przez dłuższy okres czasu w celu udowodnienia, że popełnione zostały czyny przeciwko bezpieczeństwu osób, dóbr czy instalacji lub też czyny będące przedmiotem postępowania sądowego lub prowadzonego przez organy ścigania.
Uprawnienia do przetwarzania danych : podstawą prawną do przetwarzania danych jest prawny interes Podmiotu odpowiedzialnego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób, dóbr, instalacji i towarów.

Ujawnianie danych : dane nie będą ujawniane osobom trzecim, chyba że wystąpi obowiązek prawny lub będzie to konieczne w celu utrzymania i rozwoju stosunków między dwoma stronami lub w celu świadczenia usług, takich jak, dla przykładu, lecz nie wyczerpująco:

- Właściwe organy administracji publicznej w celu spełnienia obowiązujących przepisów prawa.
- Instytucje finansowe/bankowe w celu zarządzania  wypłatami i płatnościami.
- Dostawcy, z których usług korzysta Podmiot odpowiedzialny, którzy otrzymają status administratora danych.

Prawa przysługujące Użytkownikowi:

 • Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 • Prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, przeniesienia i usunięcia, ograniczenia lub odmowy ich przetwarzania.
 • Prawo do złożenia reklamacji w organie odpowiedzialnym za kontrolę (agpd.es), jeśli uważa, że przetwarzanie nie jest zgodne z przepisami prawa.

Jak Użytkownik może egzekwować swoje prawa?
Zainteresowani mogą egzekwować swoje prawa w zakresie ochrony danych osobowych, kierując pismo na adres INDUSTRIAL QUÍMICA RIOJANA, S.A.Carretera de Lodosa, s/n. - 26510 Pradejón (La Rioja), Hiszpania, z dopiskiem „EJERCICIO DERECHOS LOPD” [ochrona danych osobowych] lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: calidad[at]iqrsa.es[dot] Należy dołączyć kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości oraz wskazać imię i nazwisko, charakter wniosku, adres do doręczeń, datę i podpis. Zainteresowani mogą również egzekwować swoje prawa za pośrednictwem prawnego przedstawiciela. W tym przypadku, oprócz dowodu Zainteresowanego, należy załączyć kopię dowodu przedstawiciela i stosowne upoważnienie.
Po otrzymaniu wniosku udostępnimy Zainteresowanym stosowny wniosek, za pomocą którego będą mogli wskazać prawa, które pragną egzekwować.

SIECI  SPOŁECZNOŚCIOWE
Niniejszym informujemy, że jesteśmy obecni w sieciach społecznościowych. Przetwarzanie danych osobowych osób śledzących nasze profile lub/i dokonujące jakichkolwiek interakcji za pośrednictwem sieci społecznościowych oficjalnych profili INDUSTRIAL QUÍMICA RIOJANA, S.A. odbywa się na podstawie zasad wymienionych w tym ustępie, pozostałej części polityki prywatności oraz w Regulaminie, politykach prywatności i innych Warunkach użytkowania, dostępu itp. należących do danej sieci społecznościowej. Dostawca będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na cele związane z zarządzaniem Państwa obecnością w danej sieci społeczniościowej, informowania o produktach lub/i usługach  INDUSTRIAL QUÍMICA RIOJANA, S.A., lub osób trzecich, które mogą być powiązane z naszą działalnością oraz również na inne cele przewidziane w regulaminach sieci społecznościowych.

3. PLIKI COOKIES

Ta strona może wykorzystywać techniczne pliki cookies (niewielkich rozmiarów pliki zawierające informacje, które serwer wysyła na urządzenie, z którego uzyskiwany jest dostęp do strony) w celu realizacji określonych funkcji, uznawanych za niezbędne w celu prawidłowego funkcjonowania i wyświetlania strony. Pliki cookies mają charakter tymczasowy i ich jedynym celem jest usprawnienie korzystania ze strony, natomiast po zakończeniu sesji są usuwane w urządzenia użytkownika. W żadnym wypadku takie pliki nie zawierają danych osobowych i nie są wykorzystywane w celu uzyskiwania takich danych.

Serwer, na którym znajduje się stron, przy pomocy plików cookies ma możliwość rozpoznania przeglądarki użytkownika w celu ułatwienia korzystania ze strony, pozwalając m.in. na dostęp zarejestrowanych użytkowników do obszarów, usług, promocji lub konkursów przeznaczonych specjalnie dnia nich, bez konieczności ponownej rejestracji.

Pliki cookies mogą być również wykorzystywane w celu pomiaru liczby odwiedzających, parametrów ruchu na stronie, kontrolowania liczby odwiedzin itd. Tego rodzaju cookies są zbędne dla użytkownika z technicznego punktu widzenia. Ta strona web nie będzie instalować zbędnych plików cookies bez wcześniejszej zgody użytkownika.

Użytkownik może skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby otrzymywać ostrzeżenia o zapisywaniu plików cookies i odmówić ich zapisu na swoim dysku twardym. Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją przeglądarki, aby uzyskać więcej informacji. Więcej informacji dotyczących cookies znajduje się w naszej Polityce plików cookies.

4. OBOWIĄZKOWY LUB FAKULTATYWNY CHARAKTER DANYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Zainteresowani, poprzez zaznaczanie odpowiednich pól i wprowadzanie danych do pól formularza, oznaczonych jako obowiązkowe, wyrażają wyraźną i dobrowolną zgodę na to, aby ich dane osobowe, niezbędne do obsługi ich prośby przez dostawcę, były przetwarzane. Wprowadzanie danych do pozostałych pól nie jest obowiązkowe.

W przypadku, gdy użytkownik nie poda on wszystkich danych, nie można zagwarantować, że wszystkie wyświetlane informacje i udzielane usługi będą w pełni dostosowane do potrzeb użytkownika.

5. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa PODMIOT ODPOWIEDZIALNY spełnia wszystkie przepisy zawarte w ustawach RODO i [hiszpańska] ustawa organiczna o ochronie danych osobowych podczas przetwarzania danych osobowych, które podlegają jego odpowiedzialności i zgodnie z obowiązkami nałożonymi na niego przez RODO i ustawę organiczną o ochronie danych osobowych zapewnia, że dane są przetwarzane w sposób zgodny z prawem i przejrzysty oraz odpowiedni i ograniczony, zgodnie z celami na który są przetwarzane.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY zapewnia, że wdrożył specjalne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia środków bezpieczeństwa przewidzianych przez RODO i ustawę organiczną o ochronie danych osobowych w celu ochrony praw i wolności Użytkowników oraz powiadomił ich w jaki sposób mogą egzekwować swoje prawa.

Polityka plików „cookies”

Industrial Química Riojana, S.A. informuje, że na tej stronie są wykorzystywane pliki cookies. Cookies to niewielkiej wielkości pliki, instalowane przez niektóre platformy internetowe, takie jak np. strony www na urządzeniu użytkownika (komputerze, tablecie, smartphonie itp.). Mogą pełnić różne funkcje, np. służą do zapisywania ustawień internetowych czy zbierania informacji statystycznych. Pozwalają również na uzyskanie dostępu do niektórych funkcjonalności. Czasami są one wykorzystywane celem zapisywania informacji dotyczących zwykle przeglądanych stron internetowych przez danego użytkownika na danym urządzeniu, a nawet pozwalają na jego rozpoznanie.
Pliki cookies są ważne z wielu powodów. Pozwalają na sprawne funkcjonowanie stron internetowych oraz ich dostosowanie do potrzeb użytkownika, jak np. zapisanie wyboru języka strony czy też odpowiedniej waluty. Ponadto pozwalają administratorom stron internetowych na podniesienie poziomu usług dzięki zbieranym przez nim informacjom statystycznym. Pozwalają również na zwiększenie skuteczności reklamy, dzięki której nasze usługi są bezpłatne.

Aby uzyskać więcej informacji na temat  plików cookies, odwiedź Your Online Choices España.
Istnieją różne rodzaje plików cookies. Możemy rozróżnić pomiędzy:

 • Własnymi plikami cookies: należą one do właściciela strony internetowej i są one przez niego zarządzane
 • Plikami cookies osób trzecich: należą one do osób trzecich i są one przez niego zarządzane.

Pliki cookies mogą być zapisywane dla danej sesji. Zostaną one usunięte po opuszczeniu danej strony internetowej przez użytkownika. Mogą być one również zapisywane w sposób trwały. W takim wypadku bedą one przechowywane przez zaprogramowany okres czasu, który może wynosić nawet lata.
Mogą być one również sklasyfikowane ze względu na kryterium celu, na który zostały stworzone:

 • Techniczne i funkcjonalne pliki cookies: są niezbędne celem funkcjonowania strony.
 • Analityczne pliki cookies: są one wykorzystywane celem lepszego zrozumienia sposobów użytkowania strony internetowej przez użytkowników. Na przykład są one wykorzystywane celem zliczania osób odwiedzających stronę lub używających określonej funkcjonalności zamiast zliczania całkowitej liczby odwiedzin na stronie lub całkowitej liczby wykorzystań danej funkcjonalności. W przypadku, gdy dany użytkownik odwiedziłby naszą stronę trzy razy w tygodniu, bez tego rodzaju plików cookies zostałby uznany za trzech niezależnych użytkowników. Bez tego plików cookies analiza wydajności naszej strony internetowej i poprawa jej funkcjonowania byłyby bardzo trudne.
 • Cookies służące do dostosowywania zawartości stron: pozwalają użytkownikowi na konfigurację  wyglądu strony, języka i innych ustawień przeglądarki.
 • Pliki cookies wykorzystywane na cele reklamowe i służące do śledzenia zachowań użytkownika: są wykorzystywane celem sprawnego zarządzania reklamami  widocznymi na stronach internetowych lub aplikacjach. Pozwalają na dostosowanie wyświetlanych reklam do zainteresowań użytkowników, ponieważ zapisują informacje dotyczące ich upodobań. Są wykorzystywane w technikach marketingowych, takich jak np. retargeting.
 • Pliki cookies podmiotów powiązanych: służą do śledzenia wizyt pochodzących ze stron internetowych, z których właścicielami została zawarta stosowna umowa.
 • Pliki cookies wykorzystywane przez sieci społecznościowe: Są wykorzystywane na cele związane z udostępnianiem treści bezpośrednio w sieciach społecznościowych, takich jak: Facebook, Twitter lub Google+. Przykładem może być kliknięcie przycisku „lubię to” lub publikacja „twittu” dotyczącego określonego produktu zamieszczonego na naszej stronie internetowej. 

Na naszej stronie internetowej są wykorzystywane następujące pliki cookies:

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących  celów na które są wykorzystywane pliki cookies osób trzecich, sposobów zarządzania nimi oraz ustawień ich dotyczących, należy odwiedzić odpowiednie strony internetowe tych osób.

Instrukcja celem wyłączenia plików cookies:

 1. Użytkownicy mogą ograniczyć, zablokować lub usunąć pliki cookies dowolnej strony internetowej, używając w tym celu przeglądarki. Procedura ta różni się w zależności od przeglądarki. Aby uzyskać informacje jej dotyczące, należy kliknąć przycisk „Pomoc”.
 2. Użytkownicy mogą również wykorzystać narzędzia osób trzecich, takie jak: Ghostery lub Your online choices.

Wyłączenie plików cookies na naszej stronie internetowej może obniżyć jej funkcjonalność, spowodować ograniczenia podczas surfowania oraz, w określonych przypadkach, nawet je uniemożliwić.

Wizyta na tej stronie internetowej i korzystanie z niej z niewyłączonymi plikami cookies oznacza wyraźną zgodę na ich wykorzystywanie.