Informacje Prawne

Nazwa statutowa spółki: Industrial Química Riojana, S.A.
Nazwa handlowa: IQR
Siedziba spółki: Carretera de Lodosa, s/n. - 26510 Pradejón (La Rioja)
CIF / NIF: A26020198
Telefon: +34 941 150 302
e-mail: calidad[at]iqrsa[dot]es
wpisana do Rejestru Handlowego  w miejscowości La Rioja, Tom 105 ogólny, Księga 65, Sekcja 3, Folio 165, strona nr LO-808
Nazwa domeny: www.iqrsa.es

CEL I ZAKRES DOKUMENTU
Industrial Química Riojana, S.A. (zwana dalej „dostawcą”), podmiot odpowiedzialny za stronę sieci web, udostępnia użytkownikom niniejszy dokument celem spełnienia obowiązku ustanowionego na mocy hiszpańskiej Ustawy 34/2002, o usługach spółek informatycznych i handlu elektronicznym (w skrócie LSSI-CE z hiszp. Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico) oraz poinformowania użytkowników strony internetowej o warunkach jej użytkowania.
Za użytkowników strony internetowej uznaje się wszelkie osoby ją odwiedzające. Są one zobowiązane do zapoznania się z warunkami wymienionymi w niniejszym dokumencie oraz ich przestrzegania, jak również spełniania innych obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa
Dostawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnych treściach zawartych na stronie internetowej bez konieczności wcześniejszego zawiadomienia użytkowników o tym fakcie. Zmiany są obowiązujące od momentu ich zamieszczenia na strony internetowej dostawcy.

DOSTĘP DO TREŚCI I ICH UŻYTKOWANIE
Ogólny dostęp do strony internetowej jest wolny. Niemniej jednak, dostawca zastrzega sobie prawo do uzależnienia dostępu do określonych obszarów strony internetowej i określonych usług od wypełnienia specjalnego formularza rejestracji przez użytkownika.
Po zakończeniu procedury rejestracyjnej dostawca wprowadzi dane użytkownika do bazy danych zarejestrowanych użytkowników. Zostanie stworzone konto użytkownika, dla którego dane dostępu będą stanowić adres poczty elektronicznej oraz hasło dostępu.
Użytkownik gwarantuje prawdziwość danych osobowych udostępnionych dostawcy i jest odpowiedzialny za  ich aktualizację w przypadku ich modyfikacji. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za nieprawidłowe lub fałszywe oświadczenia składane przez niego oraz za szkody poniesione przez dostawcę lub osoby trzecie powstałe w wyniku podania nieprawidłowych lub fałszywych danych.
Dostawca zastrzega sobie prawo do odmówienia rejestracji na stronie określonym użytkownikom. Odmowa dostępu nie powoduje powstania prawa do odszkodowania.
Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zamieszczonych na jego stronie internetowej, jeśli informacje te zostały zmienione lub wprowadzone przez osoby trzecie z nim nie powiązane.
Użytkownik może być przekierowany ze strony internetowej dostawcy na inne strony. Ze względu na fakt, że dostawca nie jest w stanie zawsze sprawować kontroli nad treściami wprowadzonymi przez osoby trzecie na ich stronach internetowych, nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za te treści. Niemniej jednak, dostawca oświadcza, że w natychmiastowy sposób usunie wszelkiego rodzaju treści, które mogłyby naruszać przepisy prawa krajowego lub międzynarodowego, dobre obyczaje lub porządek publiczny poprzez usunięcie przekierowania na daną stronę internetową i powiadomienie stosownych organów państwowych o zaistniałym fakcie.
Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane, dla przykładu, ale nie wyczerpująco: na forach,  czatach, blogach, w komentarzach, sieciach społecznościowych i innych częściach strony, które umożliwiają osobom trzecim na zamieszczanie treści w sposób niezależny od strony internetowej dostawcy. Niemniej jednak, zgodnie z postanowieniami artykułu 11 i 16 LSSI-CE dostawca oddaje się do dyspozycji użytkowników, organów państwowych lub ścigania i podejmie współpracę celem usunięcia lub zablokowania wszelkich treści, które mogłyby naruszać przepisy prawa krajowego lub międzynarodowego, prawa osób trzecich, dobre obyczaje lub porządek publiczny. W przypadku, gdy zdaniem użytkownika w witrynie sieci web została zamieszczona treść, która mogłaby naruszać te przepisy, powinien on niezwłocznie zgłosić ten fakt administratorowi strony.
Ta witryna sieci web została poddana stosownym testem celem sprawdzenia jej prawidłowego funkcjonowania. Dostawca gwarantuje jej prawidłowe działanie 24 godz. na dobę przez wszystkie dni roku. Niemniej jednak, dostawca nie wyklucza możliwości wystąpienia błędów informatycznych na stronie lub też przypadków wystąpienia siły wyższej, katastrof naturalnych, strajków lub innych podobnych okoliczności uniemożliwiających uzyskanie do niej dostępu.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA
Strona internetowa obejmująca, dla przykładu, ale nie wyczerpująco: schemat programowania, edycję, kompilację i inne elementy niezbędne do funkcjonowania strony, obrazy, loga, teksty i wykresy są własnością dostawcy lub też, jeśli dotyczy, posiada on stosowną licencję lub pisemne upoważnienie autora celem ich używania. Wszystkie treści zawarte na stronie internetowej są chronione na mocy przepisów hiszpańskiej ustawy o ochronie własności intelektualnej i przemysłowej. Zostały również wpisane do stosownych rejestrów publicznych.
Niezależnie od celu, na który zostały one stworzone, ich powielanie w części lub całości, użytkowanie, rozpowszechnianie i sprzedawanie wymaga uzyskania wcześniej pisemnego upoważnienia od dostawcy. W przypadku, gdy treści te zostaną w jakikolwiek sposób wykorzystane bez uzyskania wcześniej stosownego pisemnego upoważnienia od dostawcy, zostanie to uznane za naruszenie praw własności intelektualnej i przemysłowej autora.
Obrazy, loga, teksty i wykresy nienależące do dostawcy, które mogą pojawić się na stronie internetowej, stanowią własność ich właścicieli. Są oni odpowiedzialni za ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami i porządkiem publicznym. Dostawca otrzymał wcześniej stosowne wyraźne upoważnienie od właścicieli tych elementów celem ich używania.
Dostawca uznaje prawa do własności przemysłowej lub intelektualnej osób je posiadających. Nie została jednak umieszczona na stronie internetowej wzmianka dotycząca odpowiedzialności dostawcy w tym zakresie lub też posiadania przez niego praw do tych elementów. W żaden sposób nie wspiera, nie sponsoruje ani zaleca tych  podmiotów.
Celem zgłoszenia uwag dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej i przemysłowej oraz dowolnych treści zawartych na stronie internetowej należy przesłać wiadomość pocztą elektroniczną na adres calidad[at]iqrsa[dot]es.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Dostawca dokłada wszelkich starań celem zapewnienia przestrzegania przepisów hiszpańskiej ustawy o ochronie danych osobowych i gwarantuje spełnianie obowiązków przez nią nałożonych oraz wdrożenie środków bezpieczeństwa wymienionych w artykule 9. hiszpańskiej Ustawy 15/1999 o ochronie danych osobowych (LOPD z hiszp. Ley de Protección de Datos de Carácter Personal) i hiszpańskiego Dekretu Królewskiego 1720/2017 z dnia 21 grudnia, na mocy którego zostały uchwalone przepisy wykonawcze wspomnianej ustawy.
Dostawca udostępnia użytkownikom niniejszą politykę prywatności, w której zostały zawarte informacje dotyczące następujących kwestii:
- dane podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych;
- rodzaj przetwarzanych danych;
- archiwum, w którym są one przechowywane;
- cele, na które są one przetwarzane;
- konieczność ich podanie oraz konsekwencje niespełnienia tego obowiązku;
- prawa użytkownika i sposób ich egzekwowania.

PRAWO I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU
Strony ustanawiają, że niniejsza umowa podlega przepisom prawa hiszpańskiego i jej interpretacja będzie przebiegać zgodnie z nimi.
Celem rozwiązania wszelkich sporów lub wątpliwości związanych z używaniem strony lub czynnościami  na niej wykonywanymi mają zastosowanie przepisy prawa hiszpańskiego, a strony, celem rozwiązania tych sporów, podlegają Sądom i Trybunałom położonym możliwie najbliżej adresu siedziby dostawcy.

Polityka Prywatności Danych Osobowych

Zgodnie z postanowieniami hiszpańskiej Ustawy Organicznej 15/1999 o ochronie danych osobowych oraz stosownych przepisów wykonawczych tej ustawy, podmiot odpowiedzialny za stronę internetową, Industrial Química Riojana, S.A., zgodnie z postanowieniami artykułu 5 i 6 ww. ustawy informuje, że dane przekazane przez użytkowników strony internetowej zostaną zapisane w automatycznie przetwarzanych plikach wpisanych do  Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych Osobowych (Agencia Española de Protección de Datos).
Użytkownicy poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu kontaktowym w wyraźny i jednoznaczny sposób wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez dostawcę na cele związane z przesłaniem odpowiedzi i monitorowaniem otrzymywanych zapytań, utrzymywaniem kontaktu z osobami, które wykazały zainteresowanie firmą, jej produktami lub usługami oraz przesyłaniem informacji za pomocą dowolnych form kontaktu (drogą pocztową lub elektroniczną).
Pola obowiązkowe w formularzu zostały oznaczone gwiazdką *. Są one niezbędne celem zapewnienia wysokiej jakości usług udzielanych użytkownikom. Dostawca nie może zagwarantować, że wszystkie wyświetlane informacje i udzielane usługi będą w pełni dostosowane do potrzeb użytkownika w przypadku, gdy nie poda on wszystkich danych.
Wszystkie dane będą przetwarzane z zachowaniem najwyższej poufności i nie będą przekazywane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa (organizmy publiczne, sądy i trybunały itp.). Dane mogą być przekazywane również na cele związane z utrzymywaniem kontaktu z użytkownikiem i inne pochodnymi czynnościami.
Formularze zamieszczone na stronie internetowej nie mogą być wypełniane przez osoby niepełnoletnie. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za przypadki, w których osoby niepełnoletnie przekażą dane osobowe za pośrednictwem tej strony internetowej. Niemniej jednak, dostawca usunie takie dane w sposób natychmiastowy w momencie uzyskania wiedzy na ten temat.
Użytkownicy są uprawnieni do wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, usunięcia lub odmowy ich przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zgodnie z postanowieniami hiszpańskiej Ustawy Organicznej 15/1999 o ochronie danych osobowych prawo to mogą egzekwować, przesyłając stosowną prośbę w formie pisemnej wraz z kopią dowodu osobistego za pomocą:

 1. E-Maila: calidad[at]iqrsa[dot]es
 2. Poczty tradycyjnej: Carretera de Lodosa, s/n. - 26510 Pradejón (La Rioja)

Dostawca oświadcza, że podjął wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne celem zapewnienia bezpieczeństwa przekazywanych mu danych osobowych oraz uniemożliwienia ich utraty, modyfikacji lub/i uzyskania do nich dostępu przez nieupoważnione do tego osoby trzecie.
Użytkownik gwarantuje prawdziwość danych osobowych podanych dostawcy i jest odpowiedzialny za ich aktualizację w przypadku ich modyfikacji. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za nieprawidłowe lub fałszywe oświadczenia składane przez niego oraz za szkody poniesione przez dostawcę lub osoby trzecie powstałe w wyniku podania nieprawidłowych lub fałszywych danych.

Polityka plików „cookies”

Industrial Química Riojana, S.A. informuje, że na tej stronie są wykorzystywane pliki cookies. Cookies to niewielkiej wielkości pliki, instalowane przez niektóre platformy internetowe, takie jak np. strony www na urządzeniu użytkownika (komputerze, tablecie, smartphonie itp.). Mogą pełnić różne funkcje, np. służą do zapisywania ustawień internetowych czy zbierania informacji statystycznych. Pozwalają również na uzyskanie dostępu do niektórych funkcjonalności. Czasami są one wykorzystywane celem zapisywania informacji dotyczących zwykle przeglądanych stron internetowych przez danego użytkownika na danym urządzeniu, a nawet pozwalają na jego rozpoznanie.
Pliki cookies są ważne z wielu powodów. Pozwalają na sprawne funkcjonowanie stron internetowych oraz ich dostosowanie do potrzeb użytkownika, jak np. zapisanie wyboru języka strony czy też odpowiedniej waluty. Ponadto pozwalają administratorom stron internetowych na podniesienie poziomu usług dzięki zbieranym przez nim informacjom statystycznym. Pozwalają również na zwiększenie skuteczności reklamy, dzięki której nasze usługi są bezpłatne.

Aby uzyskać więcej informacji na temat  plików cookies, odwiedź Your Online Choices España.
Istnieją różne rodzaje plików cookies. Możemy rozróżnić pomiędzy:

 • Własnymi plikami cookies: należą one do właściciela strony internetowej i są one przez niego zarządzane
 • Plikami cookies osób trzecich: należą one do osób trzecich i są one przez niego zarządzane.

Pliki cookies mogą być zapisywane dla danej sesji. Zostaną one usunięte po opuszczeniu danej strony internetowej przez użytkownika. Mogą być one również zapisywane w sposób trwały. W takim wypadku bedą one przechowywane przez zaprogramowany okres czasu, który może wynosić nawet lata.
Mogą być one również sklasyfikowane ze względu na kryterium celu, na który zostały stworzone:

 • Techniczne i funkcjonalne pliki cookies: są niezbędne celem funkcjonowania strony.
 • Analityczne pliki cookies: są one wykorzystywane celem lepszego zrozumienia sposobów użytkowania strony internetowej przez użytkowników. Na przykład są one wykorzystywane celem zliczania osób odwiedzających stronę lub używających określonej funkcjonalności zamiast zliczania całkowitej liczby odwiedzin na stronie lub całkowitej liczby wykorzystań danej funkcjonalności. W przypadku, gdy dany użytkownik odwiedziłby naszą stronę trzy razy w tygodniu, bez tego rodzaju plików cookies zostałby uznany za trzech niezależnych użytkowników. Bez tego plików cookies analiza wydajności naszej strony internetowej i poprawa jej funkcjonowania byłyby bardzo trudne.
 • Cookies służące do dostosowywania zawartości stron: pozwalają użytkownikowi na konfigurację  wyglądu strony, języka i innych ustawień przeglądarki.
 • Pliki cookies wykorzystywane na cele reklamowe i służące do śledzenia zachowań użytkownika: są wykorzystywane celem sprawnego zarządzania reklamami  widocznymi na stronach internetowych lub aplikacjach. Pozwalają na dostosowanie wyświetlanych reklam do zainteresowań użytkowników, ponieważ zapisują informacje dotyczące ich upodobań. Są wykorzystywane w technikach marketingowych, takich jak np. retargeting.
 • Pliki cookies podmiotów powiązanych: służą do śledzenia wizyt pochodzących ze stron internetowych, z których właścicielami została zawarta stosowna umowa.
 • Pliki cookies wykorzystywane przez sieci społecznościowe: Są wykorzystywane na cele związane z udostępnianiem treści bezpośrednio w sieciach społecznościowych, takich jak: Facebook, Twitter lub Google+. Przykładem może być kliknięcie przycisku „lubię to” lub publikacja „twittu” dotyczącego określonego produktu zamieszczonego na naszej stronie internetowej. 

Na naszej stronie internetowej są wykorzystywane następujące pliki cookies:

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących  celów na które są wykorzystywane pliki cookies osób trzecich, sposobów zarządzania nimi oraz ustawień ich dotyczących, należy odwiedzić odpowiednie strony internetowe tych osób.

Instrukcja celem wyłączenia plików cookies:

 1. Użytkownicy mogą ograniczyć, zablokować lub usunąć pliki cookies dowolnej strony internetowej, używając w tym celu przeglądarki. Procedura ta różni się w zależności od przeglądarki. Aby uzyskać informacje jej dotyczące, należy kliknąć przycisk „Pomoc”.
 2. Użytkownicy mogą również wykorzystać narzędzia osób trzecich, takie jak: Ghostery lub Your online choices.

Wyłączenie plików cookies na naszej stronie internetowej może obniżyć jej funkcjonalność, spowodować ograniczenia podczas surfowania oraz, w określonych przypadkach, nawet je uniemożliwić.

Wizyta na tej stronie internetowej i korzystanie z niej z niewyłączonymi plikami cookies oznacza wyraźną zgodę na ich wykorzystywanie.